Apie mus

Advo­katų profe­sinę bend­riją „Vai­čiū­nas ir Vaičiū­nas“ įkūrė broliai Audrius ir Mindau­gas. Žinome, ką reiš­kia pasi­ti­kėti ir patei­sinti pasi­ti­kė­jimą, žinome kaip svarbu yra jausti paramą ir būti supras­tam iš pusės žodžio. Jaus­da­miesi tvirti asme­nine part­ne­ryste, suvie­ni­jome ir savo profe­si­nes žinias bei patirtį.

„Kal­bant apie teisę, net ir pats mažiau­sias nėra mažes­nis už patį didžiau­sią“.

Savo profe­si­nei veik­lai apibū­dinti pasi­rin­kome teiginį, kuris įkūnija mūsų verty­bi­nes nuosta­tas, mūsų ener­giją ir rūpes­tin­gumą, kartu išreikš­da­mas bendrą tarna­vimo teisin­gu­mui idėją, siejamą su advo­kato veikla. Teisėje apskri­tai netu­rėtų būti skirs­toma į dide­lius ir mažus, į daugiau teisių turin­čius ir jų turin­čius mažiau. Teisių kiek­vie­nas turi tiek, kiek savo atsa­kingu ir sąži­ningu elge­siu sugeba jas patei­sinti.

Todėl savo profe­si­nes žinias, išmintį ir patirtį siūlome tiems, kurie rūpi­nasi savo teisine kultūra, tiems kurie nori turėti profe­sio­na­lią teisinę paramą, tiems, kuriems iškilo būti­nybė ginti savo inte­re­sus.