Advokatas Audrius Vaičiūnas

Pagrin­di­nės veik­los sritys

Prak­ti­kuo­jan­tis advo­ka­tas nuo 2003 metų birže­lio mėne­sio. Pagrin­di­nės veik­los sritys ir specia­li­za­ci­jos:

Profe­sinė patir­tis

Nuo 2009 metų balan­džio mėne­sio advo­kato profe­sinė veikla advo­katų profe­si­nėje bend­ri­joje „Vai­čiū­nas ir Vaičiū­nas“.

Advo­kato profe­sinė veikla 2003–2008 metais:
Pagrin­di­nis UAB „Bal­tis­ches Haus“ – įmonės, užsi­iman­čios nekil­no­ja­mojo turto vystymu ir valdymu, teisi­nin­kas. Greta teisi­nės veik­los koor­di­navo įmonės plėtrą – nekil­no­ja­mojo turto vystymą; buvo atsa­kin­gas už nekil­no­jamo turto pirkimą parda­vimą, nekil­no­ja­mojo turto nuomą, įmonių akcijų pirkimą parda­vimą, vals­ty­bės ar savi­val­dy­bės turto priva­ti­za­vimą bei kitą pana­šią veiklą. Nuo 2006 m. pabai­gos vado­vavo ir UAB „Bal­tis­ches Haus“ plėt­ros projek­tams Latvi­joje.
Advo­kato padė­jė­jas 2001–2003 metais:
Visa­ap­iman­tis bend­ra­dar­bia­vi­mas su vienin­te­liu klientu – UAB „Palink“ – įmone valdan­čia IKI preky­bos tinklą: įmonės vadovų bei darbuo­tojų konsul­ta­vi­mas teisi­niais klau­si­mais, susi­ju­siais su nekil­no­ja­mojo turto įgijimu bei vystymu, įmonių įgijimu, įmonių reor­ga­ni­za­vimu, akcijų pirkimu parda­vimu.
UAB „Palink“ teisi­nin­kas 2000–2001 metais:
Nekil­no­ja­mojo turto pirkimo parda­vimo bei nuomos sutar­čių, įvai­rių prekių pirkimo parda­vimo sutar­čių rengi­mas, dery­bos ir deri­ni­mas, įmonės vadovų bei jos darbuo­tojų konsul­ta­vi­mas įvai­riais teisi­niais klau­si­mais.

Išsi­la­vi­ni­mas

Teisės magistro laips­nis, suteik­tas Vytauto Didžiojo univer­si­tete Teisės fakul­tete, komer­ci­nės teisės studijų prog­rama (2000 m.).

Verslo admi­nist­ra­vimo baka­lauro laips­nis, suteik­tas Vytauto Didžiojo univer­si­tete Biznio ir vady­bos fakul­tete (1997 m.).

Kalbos

Lietu­vių, anglų, rusų.