Advokatas Mindaugas Vaičiūnas

Pagrin­di­nės veik­los sritys

Prak­ti­kuo­jan­tis advo­ka­tas nuo 2009 m. balan­džio mėne­sio. Pagrin­di­nės veik­los sritys ir specia­li­za­ci­jos:

Profe­sinė patir­tis

Nuo 2009 metų balan­džio mėne­sio advo­kato profe­sinė veikla advo­katų profe­si­nėje bend­ri­joje „Vai­čiū­nas ir Vaičiū­nas“.

Profe­sinė prak­tika specia­li­zuo­toje šeimos advo­katų konto­roje „Daw­son­Corn­well“ Londone, Didžioji Brita­nija, 2016 m. sausio mėnesį:
Pažin­tis su Didžio­sios Brita­ni­jos teisine sistema, patir­ties tarp­vals­ty­bi­nėse ir tarp­tau­ti­nėse šeimos bylose anali­za­vi­mas, daly­va­vi­mas Dawson­Corn­well advo­katų prak­ti­niame darbe šeimos bylose, įskai­tant daly­va­vimą teismų posė­džiuose.

Nuo 2006 iki 2009 metų Mindau­gas Vaičiū­nas buvo sustab­dęs savo kaip teisi­ninko prak­tinę veiklą Lietu­voje, nes buvo laiki­nai išvy­kęs gyventi į Kijevą (Ukraina).

Profe­sinė prak­tika Norve­gi­jos advo­katų konto­roje „Kluge“ Osle 2008 metų sausio – vasa­rio mėne­siais:
Teisi­nių žinių ir darbo įgūdžių gili­ni­mas, anali­tinė veikla, tarp­tau­ti­nio bend­ra­dar­bia­vimo įgūdžiai, teisi­nės kultū­ros perėmi­mas.
Advo­kato padė­jė­jas, advo­katų konto­ros „Foigt ir part­ne­riai/Regija Bore­nius“ asoci­juo­tas teisi­nin­kas 2004–2006 metais:
Lietu­vos ir užsie­nio verslo subjektų ir fizi­nių asmenų konsul­ta­vi­mas teisi­niais klau­si­mais, atsto­va­vi­mas teisme bei kitose insti­tu­ci­jose, teisi­nių doku­mentų rengi­mas, deri­ni­mas. Veik­los sritis: komer­cinė teisė, šeimos teisė, nekil­no­ja­mojo turto teisė.
UAB „Regija“ teisi­nin­kas-konsul­tan­tas 2002–2004 metais:
Veikla teisi­nes paslau­gas juri­di­niams ir fizi­niams asme­nims teikian­čioje įmonėje, klientų konsul­ta­vi­mas teisi­niais klau­si­mais, įvai­rių teisi­nių doku­mentų ir sutar­čių rengi­mas.
UAB „Divin­gas“ teisi­nin­kas 2002 metais:
Įmonės teisi­ninko veikla įmonių bank­roto admi­nist­ra­vimo ir teisi­nes paslau­gas teikian­čioje UAB „Divin­gas“, bank­roto admi­nist­ra­to­riaus ir bank­ru­tuo­jan­čių įmonių atsto­va­vi­mas teisi­niuose proce­suose.

Išsi­la­vi­ni­mas

Teisės magistro laips­nis, suteik­tas 2004 metais Vilniaus univer­si­teto Teisės fakul­tete, komer­ci­nės teisės specia­li­za­cija.

Stažuotė Švei­ca­ri­jos lygi­na­mo­sios teisės insti­tute Loza­noje 2008 metų liepos mėnesį.

Stažuotė Kijevo nacio­na­li­niame Taraso Ševčen­kos univer­si­teto Teisės fakul­tete 2008 metų vasa­rio-liepos mėne­siais.

Stažuotė Oslo univer­si­teto Teisės fakul­tete 2008 metų sausio-vasa­rio mėne­siais.

Kalbos

Lietu­vių, anglų, rusų.